Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


alaprajz

2012.11.23

 

A Kormány
…./2012. (...) Korm. 
rendelete
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) 
pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a 42. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya
a) a vasúti pálya és a vasúti pálya tartozékai,  a  különleges vasutak, a vasúti forgalom 
lebonyolítását biztosító  berendezések, valamint a vasúti pálya tartozékainak működését 
biztosító  alapvető műszaki és technológiai berendezések  (továbbiakban együtt: vasúti 
építmény) műszaki engedélyezési eljárásaira,
b) a vasúti pálya felszín alatti szakaszainak a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. 
törvény (továbbiakban: Vtv.) 2. § (4) bekezdés 3. pontjában meghatározott vasúti üzemi 
létesítményeinek azon részein, amelyek az utasforgalom számára megnyitottak, az 
utasforgalom áramlását befolyásoló objektumok elhelyezésének engedélyezésére
terjed ki. 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a vasúti pálya felszín alatti szakaszainak tartozékaként beépített gépészeti, polgári védelmi, 
tűzvédelmi berendezéseire,
b) a vasúti állomások épületeire, a mozgólépcsőre, valamint a mozgójárdára,
c) a  honvédségi használatú vasúti építményekre, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, 
valamint a vasúti üzemi létesítményeket is.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. átalakítás: a meglévő vasúti építmény, tartozékai, alrendszerei, rendszerelemei műszaki 
paramétereinek, kapacitásának, vagy használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, 
új vasúti építmény építésének nem minősülő építési munka, beleértve a korszerűsítést is;2. áteresz: olyan vasúti pályatartozék, amely vasúti terhet visel, a vasúti pálya alatti szabad 
nyílást hidal át, és amelynek belső átmérője, vagy a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen 
mért nyílása két méternél nem nagyobb,
3. építési forgalom: az építési tevékenységet támogató vasúti közlekedés, valamint az épített 
vasúti pálya és tartozékainak kipróbálását szolgáló próbamenetek;
4. feltétfüzet:  a hazai vasúti pályahálózaton első alkalommal létesített vagy alkalmazott 
berendezés, szerkezet  valamint annak biztonságtechnikai feladatot ellátó készüléke, 
részegysége, szerkezeti eleme jellemzőinek részletes műszaki leírása;
6.  karbantartás: meglévő vasúti építmény, tartozékai, alrendszerei, rendszerelemei bármely 
okból történő  javítása,helyreállítása, ha az nem a kapacitás  – sebesség, tengelyterhelés –
megváltoztatására irányul, valamint a nyomvonal, és a pályatartozékok funkciói nem 
változnak, és a javítása,helyreállítás nem jár a pálya vagy tartozékainak megszüntetésével.
7. korlátozott szolgáltatási szintű forgalom: a vasúti pályán, a pályahálózat működtetésére 
engedéllyel rendelkező szervezet által meghatározott módon, de legfeljebb 60 km/h, valamint 
kitérőn legfeljebb 20 km/h sebességgel történő vasúti személyszállítás vagy árufuvarozás,
8. vasútgépészeti berendezés: azok a vasúti pálya tartozékok, amelyek gépészeti 
berendezéssel biztosítják a vasútüzem működését – különösen a rakodó, mérlegelő, hőnfutás 
jelző, járműmozgató, vágányfék, siklás érzékelő.
3. §
Vasúti építmény  építéséhez,  használatba vételéhez, forgalomba helyezéshez, átalakításához, 
korszerűsítéséhez, megszüntetéshez, üzemszünet engedélyezéséhez, feltétfüzet 
alkalmazásához – a 36. §-ban foglalt kivételekkel – a vasúti közlekedési hatóság engedélye 
szükséges.
4. §
II. Fejezet
Az egyes vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárások
5. §
A vasúti építményre vonatkozó vasúti közlekedési hatósági eljárások során kiadható műszaki
engedélyek (a továbbiakban: vasúti hatósági engedély) fajtái: 
a) feltétfüzet jóváhagyási engedély
b) elvi építési engedély,
c) vasút építési engedély,
d) átalakítási, korszerűsítési engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) fennmaradási engedély,
g) megszüntetési vagy bontási engedély,
h) üzemszünet engedély,
i) eltérési engedély